คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมสร้างนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน

 
      วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรม “สร้างนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน ” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Focus group) หัวข้อ ปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 11 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีใหม่ หัวข้อ ปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนครบางจำ หมู่ที่ 15 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ หัวข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของช้างป่าในพื้นที่บ้านเทพนิมิตร และบ้านนครบางจำ วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอุมา วงศ์เจริญ ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ เสาวพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเทพนิมิตร ตำบลตะกุกเหนือ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
          จัดโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย และอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ