คณะนิติศาสตร์ มรส. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2564

คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะนิติศาสตร์ ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณะบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ #เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ☑ 1.รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ ☑ 2.ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการ ☑ 3.ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง กรรมการ ☑ 4.ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ ☑ 5.อาจารย์ ดร.เพชร รองพล กรรมการ ☑6.อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการ ☑7.อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการและเลขานุการ ☑8.นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ☑9.นางสาวอังสนา แสงมณี ผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี ผ่านการประเมินหลักสูตร