คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้เช้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ ต่อไป
โดยในงานประขุมวิชาการมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “Artificial Intelligence ในบริบทนิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”