คณะนิติศาสตร์ มรส. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนยุติธรรม จัดบรรยายวิชาการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.พิชยา มณีนาวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล โดยอาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ บ้านสี่แยกสามัคคี หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม มีประชาชนเจ้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก