ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รหัส 54 (ปี 5) ที่จะสำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม 2559 ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่ 29 ก.พ. 2559