คณะนิติศาสตร์ มรส.พัฒนาผู้นำ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำในศตวรรษ 21

        วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม รุ่งอรุณรีสอร์ท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรม”สัมนาผู้นำนักศึกษา” โดยมี ผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ ที่รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายโครงการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ”ความเป็นผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21″ และ ผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตรณ์เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา”