รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมกฎหมายปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ และเอกชน

รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมกฎหมายปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ และเอกชน “หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและการดำเนินคดีปกครองสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐและของสถาบันอุดมศึกษาเอภชน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 19-21 และ 25-27 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร