อ.สุนิสา หาบสา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงาน

อ.สุนิสา หาบสา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ น.ส.พนอมพรรณ ทัดทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงาน พร้อมจัดเตรียมลิงก์เอกสาร/หลักฐาน เพื่อรับการประเมินในระบบ ITAS ตามระบบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีอาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานในครั้งนี้ ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี