เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์

เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ฤกษ์ดีเปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์  พร้อมแจกเล่มวารสารให้แก่แขกผู้มีเกียตริที่เข้ามาร่วมงาน และได้เปิดรับสมาชิกวารสารในงานครั้งนี้ด้วย ความเป็นมาในการก่อตั้งวารสารเกิดขึ้นเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันคณะนี้ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ มีคณาจารย์หลายท่านได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอีกหลายท่านได้ไปศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในอนาคตจะมีการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์
ดังนั้น การก่อตั้งวารสารประจำคณะจึงมีความสำคัญยิ่งในการจัดการรองรับผลงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และเพื่อเป็นศูนย์รวมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนักวิชาการภายนอก ตลอดถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ สรรค์สร้างเป็นบทความในแง่ของกฎหมายและศาสตร์แห่งสังคม นำมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป
เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์  เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์ เปิดตัววารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ฉบับปฐมฤกษ์

ดูภาพกิจกรรม