คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานบริการวิชาการ  
มีหน้าที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม สร้างเครือข่ายตามความร่วมมือทางวิชาการ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์อภิชาติ โกศล    ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์    กรรมการ
3.อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล  กรรมการและเลขานุการ
4.นางนราวดี  ถาวรานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวงานบริการวิชาการ

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน หมดสัญญาเช่าเมื่อไหร่ คืนเงินประกันทันทีและห้ามเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าน้ำค่าไฟ เกินกว่าอัตราที่จ่ายจริง  …

นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการเป็นหนังตะลุง”กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ”

ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมนากฎหมายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ…


Fanpage-Facebook