คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานบริการวิชาการ  
มีหน้าที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม สร้างเครือข่ายตามความร่วมมือทางวิชาการ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์อภิชาติ โกศล    ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์    กรรมการ
3.อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล  กรรมการและเลขานุการ
4.นางนราวดี  ถาวรานุรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวงานบริการวิชาการ

มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค…

มรส.บูรณาการการสอนสู่ท้องถิ่นให้ความรู้กรณีจ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยจัดวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษา…


Fanpage-Facebook