คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำสถานที่ตั้งบน google map ไว้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อกับทางคณะนิติศาสตร์

ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272  หมู่ 9 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพย์ 077-913378 โทรสาร 077-913379   EMAIL  tepporn.chi@sru.ac.th