นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

Event Description

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์  ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและแนวทางการเรียนกฎหมายในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาและสร้างทัศนคติในวิชาชีพกฎหมายให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

Built Process