วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ปี 2561

Event Description

โครงการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 2561
กำหนดการโครงการวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
 วันที่ 18 เมษายน  2561
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 18 เมษายน  2561

06.30 – 07.00  น.       เดินทางไปรับพระภิกษุสงฆ์

07.00 – 07.30  น.       ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกันที่คณะนิติศาสตร์

07.30 – 08.30  น.       ตักบาตรอาหารแห้ง

09.00 – 09.30  น.       ลงทะเบียน

09.30 –  11.00 น.       ประธานในพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

โดย…รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กล่าวคำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม

โดย…อาจารย์ภูภณัช  รัตนชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

– พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์

– ถวายเครื่องไทยธรรม

11.00 –  12.00 น.       ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

12.30 –  13.00 น.       ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

14.00 –  16.30 น.       จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่

– กีฬาฟุตซอล

– กีฬาแชร์บอล

หมายเหตุ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Built Process