วิปัสสนาต้นกล้านักกฎหมาย

Event Description

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักกฎหมาย กิจกรรมวิปัสสนาต้นกล้านักกฎหมาย ประจำปี 2562 ในวันที่ 6- 8 กันยายน 2562 ณ วัดเกษมบำรุง ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

Gallery