นิติศาสตร์เพื่อน้อง

Event Description

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง วันที่ 8 กันยายน  2561 ณ โรงเรียนวัดกลาง บ้านแหลมสอ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้องให้กับสถานศึกษาในท้องที่ทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสถานศึกษาในชนบทเพราะส่วนใหญ่ยังขาดความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาไม่ได้รับความรู้ด้านวิชาการเท่าที่ควรจะเป็น 

          คณะนิติศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  จึงได้ออกสำรวจสถานศึกษาในชนบทและพบว่าโรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ยังขาดความพร้อมด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่จะรองรับการจัดเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม
  2. เพื่อให้นักศึกษาภาค กศ.บท มีทักษะในการทำงานร่วมกัน
  3. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน

Built Process