บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน

Event Description

บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและรับฟังบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” วันเสาร์ ที่  7 เมษายน 2561 เวลา 08.00- 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Built Process