คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตติดตามข่าวสารผ่านท่างเว็บไซต์ https://law.sru.ac.th/

โพสต์โดย Law.SRU เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2019

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบันคณะนี้ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ มีคณาจารย์หลายท่านได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอีกหลายท่านได้ไปศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในอนาคตจะมีการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดังนั้น การก่อตั้งวารสารประจำคณะจึงมีความสำคัญยิ่งในการจัดการรองรับผลงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และเพื่อเป็นศูนย์รวมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนักวิชาการภายนอก ตลอดถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ สรรค์สร้างเป็นบทความในแง่ของกฎหมายและศาสตร์แห่งสังคม นำมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป

2545 สำนักงาน ก.พ.

รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2547 จัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และภาค กศ.บท. (โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)

2550 มอบปริญญานิติศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

2551 คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มีมติ “ให้รับเทียบมาตรฐานการศึกษาของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเทียบให้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขานิติศาสตร์ แก่นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2552 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

รับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2554 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2555 ปรับปรุงหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)