ขยายเวลาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11

ภาคบัณฑิต

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขยายดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2562 – 9 มกราคม 2563 มีผู้สมัคร 27 คน จากแผนรับ 60 คน นั้น
แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร 60 คน

๒. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด วัน  เดือน  ปี
๑) ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563
๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 กรกฎาคม 2563
๓) สอบคัดเลือกนักศึกษา (สัมภาษณ์) 5 กรกฎาคม 2563 (09.00 – 12.00 น.)
๔) ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 กรกฎาคม 2563
๕) รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 12 กรกฎาคม 2563 (09.30 – 12.00 น.)
๖) เปิดเรียน  สิงหาคม 2563

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชายกเว้นนิติศาสตร์)

๒) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด

๔.   การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  077-913378, 099-2248281  โทรสาร 077-913379 หรือเว็บไซต์ www.law.sru.ac.th

๕. หลักฐานในการสมัคร  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

๑) ใบสมัคร

๒) รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป

๓) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

–  สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

–  ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  จำนวน 4  ฉบับ

๔) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ

๕) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

๖) สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)  จำนวน  4  ฉบับ

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ www.law.sru.ac.th

๗. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ

รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน และปฐมนิเทศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๘. ระบบการศึกษา

จัดการเรียนการสอนจำนวน ๒ วัน/สัปดาห์ โดยจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  ลักษณะการเรียนเป็นแบบ Block course  จำนวน 7 ภาคเรียน

๙. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 16,000 บาท รวมตลอดทั้งหลักสูตร
7 ภาคเรียน เป็นจำนวนเงิน 112,000 บาท

               จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

[wpdm_package id=’5441′]