กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 (Social Engineer Classroom) เพื่อพัฒนา soft skills

Social Engineer Classroom

ผศ.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร ผศ.สุซาดา ศรีใหม่ ผศ.ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภักร ถิรารางค์กูล ดร.นพดล ทัดระเบียบ และอาจารย์อซิรญาณ์ กลัดสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ #เข้าร่วม กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 (Social Engineer Classroom) เพื่อพัฒนา soft skills
ให้แก่บุคลากรมหาวิยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ด้วยกระบวนวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี