Tag Archives: คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มรส.ประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

วิพาษ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วม : 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ 4. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม 7. นางมยุเรศ แขสมบุญ

7​ สิงหาคม​ ” วันรพี ” นิติฯ​ มรส.พร้อมใจจัดกิจกรรมรำลึกบิดาเเห่งนักกฎหมายไทย

วันรพี

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในกิจกรรม“วันรพี” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ และจัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.คู่ชีวิต โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้ดูภาพกิจกรรมเพิ่มทาง FACEBOOK

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรส.จัดกีฬา”ลูกพ่อรพีเกมส์”เน้นสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย

ลูกพ่อรพีเกมส์

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) และชื่นชมการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลังจากทราบเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษา เป็นการดำเนินของสโมสรนักศึกษาชื่นชมในความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ประหยัด เรียบง่ายแต่ก็ดูสวยงาม และอยากให้คณะนิติศาสตร์เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วน นายพีระพัฒน์  ทองมา นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของนักศึกษาในอนาคต การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 600 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล  ตะกร้อ เปตองและกีฬาพื้นบ้าน กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17- 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ประกอบด้วย 1.นางสาวนิรมล พืชผล      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  2 2.นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน    นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  3 3.นายวิโรจน์ สว่างศรี      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  4 4.นายสิทธิพร โยมญาติ  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี 3 5.นายอนุรักษ์ นาครมย์  […]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) […]

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”นิติศาสตร์(มรภ.)สุราษฎร์ธานี

ต้นรวงผึ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม Big cleaning day โดยทำความสะอาดจากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณรอบๆคณะนิติศาสตร์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย   ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]

ขยายเวลาการรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัคร ๒๙ คน จากแผนรับ ๔๕ คน นั้น แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร  https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/EXlaw07062561.pdf