Tag Archives: นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ มรส.เสริมทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลนักกฎหมาย

นิติศาสตร์

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักฎหมาย ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารไร้พรหมแดน  เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตรจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการ อบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำไปปฎิบัติงานทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสืบค้นคำพิพากษา  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบค้นข้อมูล  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักกฎหมายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่คณะกำหนดว่า “บ่มเพาะวิชาการ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ”

7​ สิงหาคม​ ” วันรพี ” นิติฯ​ มรส.พร้อมใจจัดกิจกรรมรำลึกบิดาเเห่งนักกฎหมายไทย

วันรพี

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในกิจกรรม“วันรพี” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ และจัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.คู่ชีวิต โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้ดูภาพกิจกรรมเพิ่มทาง FACEBOOK

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”นิติศาสตร์(มรภ.)สุราษฎร์ธานี

ต้นรวงผึ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม Big cleaning day โดยทำความสะอาดจากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณรอบๆคณะนิติศาสตร์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย   ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]

เทคนิคการเรียนดีและกิจกรรมเด่น-คณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

เทคนิคการเรียนดีและกิจกรรมเด่น-คณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาด้านผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น จำนวน 22 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ แบ่งเป็นของคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ดังนี้ นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50 นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง ปี 3 นิติศาสตร์ 3.41 นางสาวนิรมล พืชผล ปี 2 นิติศาสตร์ 3.85 [cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=_wPueYrLA4M” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50 […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีและชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของคณะนิติศาสตร์ ที่ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องชื่นชมอาจารย์ที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเกิดเป็นประโยชน์แก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมถึงสามามารถเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อประชาชนและสังคมได้ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกและประชาชนโดยมีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง อาจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนทางด้านกฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน“วันรพี” โดยเริ่มพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมศาลจำลอง  เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าว่า วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมศาลจำลอง “เรื่อง คู่ขา พารักล่ม”ได้รับเกียรติจากอัยการญาดา รัตนอารักขา อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทนายความปวีณพล หนูด้วง และทนายทักษิณ  เดชแก้ว  เป็นวิทยากรร่วม และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจำลองกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ณ ห้อง GA ๑๐๑ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่3-4 สิงหาคม 2560 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมการเขียนหนังสือ ตำราในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนหนังสือ  ตำราเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหนังสือ ตำราวิชาการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางวิชาการสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีในการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กับทางวิทยากรเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา