Tag Archives: ประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเหนือท่า ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการรับใช้สังคม โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ การบังคับใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริง ปฎิบัติงานจริง จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ทำงานรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”training-students” cs_gal_pagination=”On”]  

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นอกจากนั้น นายเชิดชาย บัวเพชร ผู้พากษาศาลแขวงสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา นายกรอังกูร ทองนอก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายหัวข้อ บทบาทของพนักงานอัยการตามกฎหมาย พันตำรวจเอกปรีชา กลัดสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  บรรยายหัวข้อ พระชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 8 บรรยายหัวข้อ เจตนารมณ์และกระบวนการดำเนินคดีของศาลยุติธรรม นายสมชัย เลี้ยงจรูญรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เกี่ยวข้องกับทนายความ ณ ห้อง GA 101 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โครงการบรรยายให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การแจ้งความร้องทุกข์ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ