Tag Archives: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา

มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมเครือข่าย 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ขับเคลื่อน Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรราชธานี ม.นอร์ท เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ […]

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายหัวข้อ “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่างๆ ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยี น่าจะดีกว่าในยุคก่อนๆ เพราะเป็นคนในรุ่น Gen Y Gen Z ในขณะที่เนื้อหาการเรียน การสอนเกี่ยวกับกฎหมายยังอยู่ในยุคเดิมๆ เนื้อหาและวิธีการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนที่จะผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิดเป็น คิดได้ และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลกฎหมายหรืออธิบายเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถสืบค้นและหาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรียนควรมีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมาศึกษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือตัวอย่างที่ได้จากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนให้มีการใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์ และเป็นธรรม […]