ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.thContinue Reading

บัณฑิตสามารถเข้ากรอกข้อมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทำได้ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.aspContinue Reading