Tag Archives: วันรพี

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

7​ สิงหาคม​ ” วันรพี ” นิติฯ​ มรส.พร้อมใจจัดกิจกรรมรำลึกบิดาเเห่งนักกฎหมายไทย

วันรพี

วัน7 ส.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในกิจกรรม“วันรพี” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ และจัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.คู่ชีวิต โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้ดูภาพกิจกรรมเพิ่มทาง FACEBOOK

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ประกอบด้วย 1.นางสาวนิรมล พืชผล      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  2 2.นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน    นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  3 3.นายวิโรจน์ สว่างศรี      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  4 4.นายสิทธิพร โยมญาติ  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี 3 5.นายอนุรักษ์ นาครมย์  […]

ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันรพีในครั้งนี้และความเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลองการพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/videos/431328750722020/

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี

กิจกรรมวันรพี

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ภาคเช้าเริ่มตักบาตร 07.00 น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ – พิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ – การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ห้อง LAW306 ภาคบ่าย เริ่มแสดง 13.00 น. – การแสดงศาลจำลอง โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ห้องศาลจำลอง  ตอน ผัว 2018

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน“วันรพี” โดยเริ่มพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมศาลจำลอง  เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าว่า วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมศาลจำลอง “เรื่อง คู่ขา พารักล่ม”ได้รับเกียรติจากอัยการญาดา รัตนอารักขา อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทนายความปวีณพล หนูด้วง และทนายทักษิณ  เดชแก้ว  เป็นวิทยากรร่วม และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจำลองกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ณ ห้อง GA ๑๐๑ […]