โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และวัดใกล้เคียงในชุมชนContinue Reading