Tag Archives: วิชาการ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ อาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล อาจารย์อภิชาติ โกศลและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  อาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก  ในการนี้ขอขอบคุณท่านอัยการญาดา รัตนอารักขา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อำเภอไชยา)ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงาน(ได้ข่าวว่าท่านเรียนจบจากที่นี่) ขอบคุณอาจารย์บอย คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังคอยดูแลจัดสถานที่ให้ ขอบคุณพี่ๆนักศึกษาที่ไปรวมจัดทำสันทนาการให้ความบันเทิงพร้อมข้อคิดๆในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้  

นิติศาสตร์ มรส.คว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2562 ระดับภูมิภาค

คว้าแชมป์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษา ภาค 8 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2562 ระดับประเทศ  ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร […]

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ

วิชาการ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ”  ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/?

นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท […]