Tag Archives: สกอ.

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) […]

สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

สกอ.จับมือมรส.สร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสรืมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากร รศ.สมควร  โพธิ์ทอง เป็นผู้นำอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดูแลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวน 31 สถาบัน [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”sports-and-health-leaders” cs_gal_pagination=”On”] ดูภาพกิจกรรม