Tag Archives: สภาทนายความ

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ มรส.ร่วมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  [...]