Tag Archives: สภาทนายความ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  และมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองวายร่วมด้วย นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการฟังการสัมนากฎหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์  เปิดเผยว่า ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ต้องขอบคุณครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 3 โรงเรียนโดยเฉพาะครูใหญ่รร.ตชด.บ้านยางโพรงที่ให้การต้อนรับอย่างดีเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีพืชผักทุกชนิดรวมทั้งผลไม้ครบครัน ขอบคุณนู๋ตาที่พาเยี่ยมชมนะคะและขอบคุณวิทยากรจากสภาทนายความและคุณนัฐพร ชูเพชร นักจัดรายวิทยุช่องสสวท.สุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้นักเรียน และขอบคุณพี่ๆนักศึกษาพี่ตั้ม พี่มุก พี่เนเน่ พี่ออยที่ไปให้ความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนะคะ

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีและชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของคณะนิติศาสตร์ ที่ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องชื่นชมอาจารย์ที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเกิดเป็นประโยชน์แก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมถึงสามามารถเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อประชาชนและสังคมได้ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกและประชาชนโดยมีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง อาจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนทางด้านกฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

มรส. MOU สภาทนายความ เดินหน้าผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ตอบโจทย์ท้องถิ่น

มรส. MOU สภาทนายความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอเเรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ที่มุ่งผลิบัณฑิตทางด้านกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนพันธกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทางด้านวิชาชีพ ส่วนพันธกิจในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อตอบโจทย์การรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจบัน และอีกพันธกิจที่สำคัญคือด้านการบริการวิชาการ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนงานของสภาทนายความอย่างจริงจัง ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภาคและประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เป็นองค์กรผลิตวิชาชีพมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสายอาชีพทนายความ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ทนายความในภาค 8 อย่างแท้จริง และยินดีที่จะร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกด้าน เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว อดิสรณ์ […]