Tag Archives: หลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ มรส.ประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

วิพาษ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วม : 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ 4. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม 7. นางมยุเรศ แขสมบุญ

คณะนิติศาสตร์ มรส.จัดวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1

วิพากษ์1

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ เพื่อการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้เข้าร่วม : 1. ผู้บริหารคณะ 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 3. คณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. นายสมชาย เลี้ยงจรูญรัตน์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) […]