Tag Archives: อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]