Tag Archives: อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และอดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลโมถ่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ     วันที่26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” โดย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสัมมนา “รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดย ร้อยตรีอารมณ์  หมวดเพ็ง , จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และ สิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต  กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง นำคณะวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา  […]