นางนงคราญ จิวจีรชยา

งานธุรการ งานวิจัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาหนังสือและสิ่งพิมพ์ โทโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม

– อบรมสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่จัด :กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรมโครงการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โครงการพัฒนาบุคลากรภาพของนักบริการ ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรมงานธุรการ ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่จัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องพวงคราม อาคารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ณ ห้อง LAB 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่จัด : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรมโครงการ “พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ”ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
หน่วยงานที่จัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
-อบรมโครงการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย”ณ ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพกฎหมายนำนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต เข้าดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นต้น ณ กรุงเทพมหานคร
– โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service) ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่จัด : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– อบรมการบันทึกข้อมูลการลา และการบันทึกข้อมูลการสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-อบรมโครงการกิจกรรม 5 ส ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย
– โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นสูง)ณ ห้องมัลติมิเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หน่วยงานที่จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โครงการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย” ณ เขื่อนรัชประภา ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอเซี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน่วยงานที่จัด : สำนักส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– โครงการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน : ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 1 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โครงการจัดการความรู้เรื่องแนวทางในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ณ ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
– อบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft word อย่างมืออาชีพ ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
– โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี