นางนราวดี ถาวรานุรักษ์

 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามตำแหง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ 3 ”

– อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน
– อบรมโครงการการพัฒนาทักษะให้บริการเรื่อง “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service) ”
– อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่3
– อบรมโครงการการใช้ระบบการขอยานพาหนะในระบบ MIS
– อบรมการบริหารงานพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
– อบรมโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ขั้นพื้นฐาน)
– อบรมโครงการการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นสูง)
– สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ระยะที่3
– สัมมนาโครงการจัดการความรู้ เรื่อง สังเคราะห์เชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( SAR)
-อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ