นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ


การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลับยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชฯ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

หลักสูตรอบรม
– 24-26 มิ.ย.2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– 18-19 ก.พ. 2555 “การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมศรีวิชัย
– 23-24 พ.ค.2555 ทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย
– 28-29 มิ.ย. 2555 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมลีลาวดี
– 19-20 ม.ค.2556 ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
– 13-16 พ.ค.2556 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ
– 14-16 ต.ค.2556 การจัดการความรู้ (K.M.) นครศรธรรมราช
– 13 ม.ค.-14 มี.ค.2557 ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– 10-11 มิ.ย. 2557 โครงการจัดความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน
– การบริหารงานยุคใหม่ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
– การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง ณ ประเทศเวียนม่าร์

ประสบการณ์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคระนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลในตำแหน่งคณบดี

งานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรของคณะนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี๙๕ หน้า