สุชาติ ด้วงทองกุล

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาฯในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเขตภาคใต้
โครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ 6

นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์