นายเทพพร ฉิมพิมล

การศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe illustrstor ขั้นพื้นฐาน 3-4 เมษายน 2556
– โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 17- 19 ธันวาคม 2557
– หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร “ให้ติดอันดับ Webometrics”14 พฤษภาคม 2557
– โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาฯในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเขตภาคใต้
– โครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ 6 30 มีนาคม 2561
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ โครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไชต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

– โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
– อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online: CHE 3D ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

– ผู้ดูแลเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี https://law.sru.ac.th
– ผู้ดูแลเว็บไซต์ http://www.suratlink.com
– ผู้ดูแลเว็บไซต์ http://mushroomkokchang.blogspot.com/