พนอมพรรณ ทัดทอง

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (วท.บ.)