อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ

– ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2554
– ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
Master of Art (International Relations) Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. (ICCR Scholarship) 2007(พ.ศ.2550).
– ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547

– วิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
– ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
– ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (ครู)

– ทนายความ
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพังงา จังหวัดพังงา
– อาจารย์พิเศษ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– อาจารย์พิเศษ มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย
– วิชานิติปรัชญา
– วิชากฎหมายอาเซียน
– วิชากฎหมายกับสังคม