จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

พ.ศ. 2560 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2546 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2540 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2544 เนติบัณฑิตไทย สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรม ราชูปถัมภ์

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ อัคคกร ไชยพงษ์ นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2560).
แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 160 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,5(2),(มีหนังสือตอบรับ/รอตีพิมพ์)

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ อัคคกร ไชยพงษ์ นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2560).
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 110 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร International Journal of Crime, Law and Social Issues (ISCLSI),5(2) (มีหนังสือตอบรับ/รอตีพิมพ์)

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2556). ประวัติศาสตร์กฎหมาย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 243 หน้า.

หนังสือ
จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2561). ความสงบเรียบร้อยในกระบวนอนุญาโตตุลาการ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 304 หน้า