ขวัญทยา บุญเชิด

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม แผนกวิทย์คณิต

– การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557
– อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า
– อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– กฎหมายอาญา 2
– กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
– ประวัติศาสตร์กฎหมาย
– กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
– กฎหมายมหาชน
– กฎหมายธุรกิจ
– กฎหมายท่องเที่ยว

มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี