ผศ.นิรมล ยินดี

ตำแหน่งปัจจุบัน           อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบัน                    อยู่ระหว่างศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553                 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2544                 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศนียบัตร

พ.ศ. 2546                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาวิชาว่าความสำนักอบรมวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ

พ.ศ. 2546                 เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต

พ.ศ. 2559                 ประกาศนียบัตรการพัฒนานักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม สำนักงาน

กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สถานที่ติดต่อ              คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  272 ม.9 ต.ขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์                   086-9028863   ที่ทำงาน 077-913378  Fax  077-913379

E-mail                     jju5940@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

 • นิรมล ยินดี. (2557). กฎหมายลักษณะหนี้. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • 199 หน้า.
 • นิรมล ยินดี. (2558). กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 96 หน้า.

    

งานวิจัย

          ศุภัทรชญา  วีระกูล และนิรมล  ยินดี. (2563). ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่จำเลยที่ให้การรับสารภาพซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำไม่ถึง 5 ปี.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.(อยุ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัย)

          นิรมล  ยินดี และพรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม (2562). มาตรการทางเลือก : ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.(อยุ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัย)

          อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2562).การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ:กรณีศึกษาภาคใต้ตอนบน.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.(อยุ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัย)

          อัคคกร  ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์และศุภัทรชญา  วีระกูล.(2561). มาตรการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน.ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อัคคกร  ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และ วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์.(2561). การศึกษาบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน.ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม.

 • อัคคกร ไชยพงษ์  นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2561). แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 160 หน้า).ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2561). แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 110 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร International Journal of Crime, Law and Social Issues (ISCLSI)
 • อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และเจียมจิต  สุวรรณน้อย.(2560).กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • อัคคกร ไชยพงษ์ และ นิรมล  ยินดี (2559). มาตรการการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำคดีความมั่นคง กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (50 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 1(2), 107-114
  • นิรมล ยินดี (2559).ปัญหาการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา.กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • บทความวิจัย/บทความวิชาการ
  • บทความวิจัยระดับนานาชาติ

Akkakorn  Chaiyapong, Niramol  Yindee, Vachiravitch Ittihanasuphavitch Jiddarom  Rattanawat.2019. Guidelines for the Appropriate Career Development of the Elderly in MaKok Neau Sub-District Municipality, Phatthalung, Thailand. Asian Administration and Management Review, 1(2). 202-213

Akkakorn  Chaiyapong, Niramol  Yindee, Vachiravitch Ittihanasuphavitch.2018.

A Study of the Roles and Potentails of the Community Justice Center in Solving Public Problems. International Journal of Crime,Law and Social Issues,5(2),57-65

Akkakorn  Chaiyapong, Niramol  Yindee, Vachiravitch Ittihanasuphavitch, Jiddarom  Rattanawat      and Wuttisak Nakhan.2018. Problems and Community Participation in Water Management : A Case Study of Paknamchawang Sub-District  Municipality, Thailand. Asian Administration and Management Review 1(2) ,140-149

 

บทความวิชาการระดับชาติ

 

อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และ วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2562). มาตรการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนให้ประสบความสำเร็จและการนำมาใช้. วารสารกระบวนการยุติธรรม 12(3)

อัคคกร  ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และ วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์, โชติกา  พลรักษ์. (2561) แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. วารสารสุทธิปริทัศน์ 32 (103), 203-216

อัคคกร ไชยพงษ์, นิรมล ยินดี และ วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2561). แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้. วารสารกระบวนการยุติธรรม 11(2), 83-96