พิชยา มณีนาวา

– ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนกวิทย์-คณิต

– ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

– อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2556
– อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2556
– อบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2556
– โครงการอบรมระเบียบวิจัยทางนิติศาสตร์การศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2555
– โครงการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ สภาทนายความ 2555
– อบรมภาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2556

– ทนายความ 2548-2551
– ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มิลคอม ซิสเต็มซ์ จำกัด 2545-2547
– ทนายความประจำบริษัท บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวกร 2540-2543
– นิติกร บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 2538-2539

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (รปศ.)
– กฎหมายอาญา 1
– กฎหมายอาญา 1 (รปศ.)
– กฎหมายอาญา 2
– กฎหมายอาญา 2 (รปศ.)
– กฎหมายอาญา 3
– กฎหมายแพ่ง 2 : นิติกรรมและสัญญา
– กฎหมายแพ่ง 3 : หนี้
– กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
– กฎหมายพาณิชย์ 3 : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
– กฎหมายพาณิชย์ 4 : ประกันภัย ตัวแทนนายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (รปศ.)
– กฎหมายลักษณะพยาน
– กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2554 (วิจัยร่วม)

-วิธีการแก้ปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรมแนวใหม่ วารสารรพี 53 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– วิธีการประหารชีวิต วารสารรพี 54 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– ข้อกฎหมายที่ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน วารสารรพี 56 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี