รัชนี สุขสวัสดิ์

– ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2554
– ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545

– เนติบัณฑิตไทยสมัย 57 พ.ศ. 2547 สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– วิชาชีพทนายความ รุ่นที่ 21 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

– ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– โครงการคลินิกกฎหมาย โดยศูนย์อบรมและช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– กิจกรรมความรู้สู่การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ณ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
– โครงการคลินิกกฎหมาย “How to Build CLE Program” ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
– การสัมมนาการประเมินความท้าทายและโอกาสจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) “นวัตกรรมการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ จัดโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

– ทนายความ พ.ศ. 2547-2549
– นิติกร สังกัดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 สำนักงานอัยการสูงสุด
– อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– กฎหมายอาญา
– กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
– กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
(อยู่ระหว่างส่งปิดเล่ม)