ผศ.นนทชัย โมรา

ประวัติ

อาจารย์นนทชัยเริ่มต้นชีวิตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขานิติศาสตร์ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เต็มตัว อาจารย์นนทชัยก็ได้ย้ายมาสังกัดคณะนิติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ อาจารย์นนทชัยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์

  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2547-2551 /เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบล ท่าขนอน

  • 2551- ปัจจุบัน/อาจารย์

    งานวิจัยการมีส่วนร่วมในการออกกฎบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนลุ่มน้ำตาปี 2549

ทักษะทางวิชาการ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
80%
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
78%

Quick Inquiry

Sidebar
คำค้น
MOU (3) กฎหมาย (19) กรุงเทพมหานคร (3) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม (4) คณบดี (5) คณะนิติศาสตร์ (15) คดีอาญา (3) ความรู้ (3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5) ชาวบ้าน (3) ตอบปัญหา (5) ตักบาตร (3) นครศรีธรรมราช (3) นักศึกษา (13) นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์ (4) นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด (4) นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง (5) นายเมธา มะหมัด (4) นิติศาสตร์ (12) บริการวิชาการ (4) ปฐมนิเทศ (4) ประชาชน (5) ปัญหา (3) ผศ.นนทชัย โมรา (5) ฝึกประสบการณ์ (3) ภาคบัณฑิต (4) มรส. (14) มหาวิทยาลัย (3) รองชนะเลิศ (3) รางวัลชมเชย (3) ร้องทุกข์ (4) วันรพี (7) วิชาการ (3) วิชาชีพ (3) ศาลจำลอง (4) ศาลยุติธรรม (3) ศูนย์ช่วยเหลือ (6) สภาทนายความ (3) สุราษฎร์ธานี (5) อบรม (3) อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล (3) แจ้งความ (3) โครงการ (5) ในพื้นที่ (3)