Upskill Reskill #ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เตรียมความพร้อมพิชิตการสอบใบอนุญาตว่าความ

Upskill Reskill
คณะนิติศาสตร์ มรส. Upskill Reskill #ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เตรียมความพร้อมพิชิตการสอบใบอนุญาตว่าความ เพื่อประกอบวิชาชีพทนายความ
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ” โดยได้รับเกียรติจากทนาย วันชัย บุญฤทธิ์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ “ ศาสตร์และศิลป์การประกอบวิชาชีพทนายความ ” รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “ เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ” โดยมีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าภาคบัณฑิต ภาค กศ.บท. และภาคปกติ ที่มีความสนใจจะประกอบวิชาชีพทนายความ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเกี่ยวกับการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย(ทนายความ) ดังนั้นฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดี จึงได้จัดกิจกรรม/โครงการนี้ขึ้น