คณะนิติศาสตร์ มรส. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการวิชาชีพ

คณะนิติศาสตร์ มรส. #จัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) ด้วยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
         วันที 4 มิถุนายน 2567 ผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์สุนิสา หาบสา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา #รับผิดชอบนิเทศนักศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษานิติศาสตร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านกฎหมาย ในหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในหลักสูตรนิติศาสตบัณฑิต เพื่อการพัฒนานักกฎหมายที่มี ทักษะปฏิบัติจริงที่มีความโดดเด่น รองรับการจัดการศึกษาแนวทางใหม่ลักษณะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based) ดังนี้ สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค8 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค8 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงสุราษฎร์ธานี สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สุราษฎร์ธานี สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค8 เทศบาลตำบลขุนทะเล ศูนย์คามปลอดภัยในการทำงานเขต8 สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี