ขอแสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เห็นชอบจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การควบคุมและรับรองขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย

อ่านต่อ...
ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล 

คณบดีคณะนิติศาสตร์

จากพี่ถึงน้อง ... คณะนิติศาสตร์ มรส.

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
8,900
ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,150
ภาคเรียนละ 8,900
เรียนภาคปกติ
เรียนเสาร์-อาทิตย์
ภาคบัณฑิต
ดูข้อมูลเพิ่มเติม..
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
23,000
ภาคการศึกษา
ค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา
แผน ก จํานวน ๑๐ คน
แผน ข จํานวน ๓๐ คน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม..
หลักสูตรปกครอง
หลักสูตรระยะสั้น
35,000-70,000
ตลอดหลักสูร
จบสาขาไหนก็เรียนได้
แบ่งจ่ายได้ 2 งวด
บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

วีดีโอ