นักศึกษา

คณะนี้มีเป้าหมาย อย่างไร ?

คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
        บัณฑิตของคณะ: เป็นบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็นทำเป็น เป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสุขภาวะดี มีความเป็นพลเมืองดี มีบทบาทและภาวะผู้นำในทุกภาคส่วนของประเทศ
       ผลงานวิจัย: มีผลงานวิจัยทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์นำพาซึ่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายของประเทศ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
       การบริการวิชาการแก่สังคม: เป็นแหล่งบริการวิชาการทางกฎหมาย ฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ สังคมได้รับการบริการทางวิชาการ
       ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ
      การบริหารจัดการ: การบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

สมัครเรียน

ข่าวสาร / กิจกรรม